تبلیغات
منم! زکریای رازی! - تعیین نقطه جوش
www.facebook.com\peimanaliasghari

فشار بخار:

مولکولهای یک مایع دارای انرژی جنبشی هستند و انرژی جنبشی مولکول معینی از یک مایع ضمن برخورد با سایر مولکولها دائما تغییر می‌کند.در یک لحظه معین تعدادی از مولکولها دارای انرژی نسبتا زیاد و تعدادی دارای انرژی نسبتا کمی هستند مولکولهایی که انرژی جنبشی آنها زیاد است می‌توانند بر نیروی جاذبه ی ملکولها اطراف خود غلبه کرده و از سطح مایع فرار کرده و وارد فاز گازمی‌شوند                                                    .
اگر مایع در حال تبخیر در یک ظرف سربسته‌ای محبوس باشد مولکولهای بخار نمی‌توانند از نزدیکی مایع دور شوند و تعدادی از مولکولهای بخار به فاز مایع بر می‌گردند سرانجام حالتی پیش می‌آید که در آن سرعت فرار مولکولها از فاز مایع به بخار (تبخیر) و سرعت برگشت مولکول از فاز بخار به مایع (میعان)برابر می‌شود.فشار بخاری که در دمای معین با مایع خود در حال تعادل است، فشار بخار نامیده می‌شود.

 نقطه جوش یک مایع به صورت درجه حرارتی تعریف می‌شود که در آن فشار بخار مایع برابر با فشار بیرونی باشد. چنانچه فشار خارج 760میلیمتر جیوه باشد. یک مایع وقتی خواهد جوشید که فشار بخار آن برابر با این مقدار باشد. برای مثال آب وقتی از دمای 100 Cْ خواهد جوشید که فشار خارجی و فشار بخار آن برابر با 760مییلیمتر جیوه باشد.در فشار 526 میلیمتر جیوه آب در Cْ90 می‌جوشد و اگر فشار را به 9.2 میلیمتر برسانیم نقطه جوش آب درCْ 10 خواهد بود به این علت است که نقطه جوش آب در ارتفاعات کمتر از مناطق نزدیک به سطح دریا می‌باشد.

مولکولهای مایع دائما حرکت می کنند.تعدادی از این مولکولها هنگامی که در سطح مایع هستند میتوانند به فضای بالای مایع بگریزند.مایعی را در ظرف بسته ای که هوایش تخلیه شده در نظر بگیرید.تعداد مولکولها در فاز گازی مایع افزایش می یابد مولکولها افزایش می یابد و فرار آنها به فاز گازی آسان میشود.سرعت ورود مجدد مولکولها نیز رو به افزایش می رود و به زودی در درجه حرارت بالاتر تعادل برقرار می شود. ولی در این حال تعداد مولکولها در فاز گازی از تعداد آنها در درجه حرارت پایین تر بیشتر است و در نتیجه فشار بخار زیادتر است.

 اکنون نمونه مایعی را در نظر بگیرید که در یک درجه حرارت معین در ظرف سر گشاده ای قرار دارد و مولکولهای فاز بخار در بالای مایع می توانند از محوطه ظرف خارج شوند.بخاری که در بالای این نمونه است از مولکولهای هوا و نمونه تشکیل شده است.طبق قانون فشارهای جزئی دالتون، فشار کل (خارجی) در بالای مایع برابر با فشارهای جزئی نمونه و هوا است: 

             هواP + نمونهP = کلP

فشار جزئی نمونه برابر با فشار بخار تعادل آن در درجه حرارت معین است.اگر درجه حرارت بالا رود (بدین ترتیب فشار بخار تعادل نمونه زیاد میشود)، تعداد مولکولهای نمونه در فضایی که در بالا و نزدیک مایع است افزایش می یابد و در نتیجه مقداری از هوا جابجا میشود.در درجه حرارت بالا فشار جزئی نمونه درصد بیشتری از فشار کل را تشکیل میدهد.با ازدیاد بیشتر درجه حرارت این عمل ادامه می یابد تا فشار بخار تعادل با فشار خارجی برابر شود و در این حال تمام هوا کاملا از ظرف خارج میشود.

 تبخیر بیشتر باعث جابجا شدن مولکولهای گازی نمونه خواهد شد. با توجه به این حقایق به این نتیجه میرسیم که فشار بخار تعادل یک نمونه یک حد نهایی دارد که به وسیله فشار خارجی معین میشود.در این حد سرعت تبخیر به مقدار زیادی افزایش می یابد (که با تشکیل حباب در مایع آشکار میشود) و این مرحله را عموما شروع جوشش می دانند.

 نقطه جوش یک مایع درجه حرارتی است که در آن فشار بخار مایع کاملا برابر با فشار خارجی شود.چون نقطه جوش مشاهده شده مستقیما به فشار خارجی بستگی دارد، از این جهت باید در گزارش نقطه جوش، فشار خارجی هم قید شود (مثلا نقطه جوش 152 درجه سانتیگراد در فشار 752 میلی متر جیوه). معمولا نقطه جوش استاندارد را در فشار آتمسفر (760 mm Hg) تعیین میکنند.

نقاط جوش برای شناسایی مایعات و برخی از جامداتی که در حرارت پایین ذوب میشوند، مفید هستند.جامداتی که در حرارت بالا ذوب میشوند معمولا آنقدر دیر میجوشند که نمیتوان به راحتی درجه جوش آنها را اندازه گرفت.

چگونگی جوشیدن یک مایع :

وقتی که فشار بخار یک مایع با فشار جو برابر می شود، مایع شروع به جوشیدن می‌کند.در این دما ، بخار حاصل در داخل مایع سبب ایجاد حباب و غلیان خاص جوشش می‌شود.

 تشکیل حباب در دمای پایینتر از نقطه جوش غیر‌ ممکن است، زیرا فشار جو بر سطح مایع که بیش از فشار داخل آن است، مانع از تشکیل حباب می‌شود.دمای مایع در حال جوش تا هنگامی که تمام مایع بخار نشده است، ثابت می‌ماند در یک ظرف بدون درپوش حداکثر فشار بخاری که هر مایع می‌تواند داشته باشد برابر با فشار جو می‌باشد.        

فشار بخار هر مایع تنها از روی دما معین می‌شود.بنابراین اگر فشار بخار ثابت باشد دما نیز ثابت است.برای ثابت ماندن دمای یک مایع در حال جوش باید به آن گرما داده شود. زیرا در فرایند جوش مولکولهای با انرژی زیاد از مایع خارج می‌شوند.اگر سرعت افزایش گرما بیش از حداقل لازم برای ثابت نگهداشتن دمای مایع در حال جوش باشد، سرعت جوشش زیاد می‌شود ولی دمای مایع بالا نمی رود.

تاثیرفشاردرنقطه جوش:

نقطه جوش یک مایع با تغییر فشار خارجی تغییر می‌کند.نقطه جوش نرمال یک مایع ، دمایی است که در آن فشار بخار مایع برابر با یک اتمسفر باشد.نقطه جوش داده شده در کتابهای مرجع ، نقاط جوش نرمال می‌باشند. نقطه جوش یک مایع را می‌توان از منحنی فشار بخار آن بدست آورد و آن دمایی است که در آن فشار بخار مایع با فشار وارد بر سطح آن برابری می‌کند                                   .
نوسانات فشار جو در یک موقعیت جغرافیایی ، نقطه جوش آب را حداکثر تا
C2تغییر می‌دهد. ولی تغییر محل ممکن است باعث تغییرات بیشتر شود، متوسط فشاری که هواسنج در سطح دریا نشان می‌دهد یک اتمسفر ، ولی در ارتفاعات بالاتر کمتر از این مقدار است. مثلا در ارتفاع 5000 پایی از سطح دریا متوسط فشاری که فشارسنج نشان می‌دهد  atm 836/0 است و نقطه جوش آب در این فشار 95.1 می‌باشد. 

روش کار:

ابتدا یک بشر را تا نیمه از اب پر می کنیم و ان را روی سه پایه ای قرار می دهیم .در یک لوله ی آزمایش حدود 1-1.5 cm از ماده ی مجهول می ریزیم و لوله را درون حمام اب گذاشته و با گیره به پایه متصل می کنیم .دقت شود که ارتفاع اب درون بشر بایستی چند سانتی متر از ارتفاع ماده مجهول درون لوله آزمایش بالا تر باشد تا مطمئن شویم که حرارت به طور یکنواخت به تمام ماده مجهول میرسد .سپس یک دماسنج را درون لوله آزمایش میگذاریم .یک سر لوله مویین را به وسیله شعله مسدود میکنیم و لوله مویین را از طرف باز ان وارد لوله آزمایش می کنیم.شعله را روشن کرده و حمام اب را حرارت می دهیم و منتظر می مانیم تا از لوله مویین حباب بیرون اید .هنگامی که حباب ها به طور یکنواخت از لوله مویین بیرون آمدند شعله را خاموش می کنیم.بعد از مدتی سرعت بیرون امدن حباب ها کمتر می شود تا اینکه اخرین حباب از لوله مویین بیرون امده و ماده شروع به بالا رفتن از لوله مویین میکند .در این هنگام دما را می خوانیم . این دما دمای جوش یا نقطه ی جوش ماده مجهول است.

 روش دوم:

مقداری از ماده ی مجهول را درون لوله ی آزمایش ریخته این مقدار باید به میزان 1-1.5سانتیمتر از لوله ی آزمایش باشد . ولی بر خلاف آزمایش قبل دماسنج را درون ماده ی مجهول قرار نمی دهیم بلکه ان را در ارتفاع 0.5 سانتیمتری سطح ماده ی مجهول به گیره متصل می کنیم. لوله ی آزمایش را درون حمام اب قرار داده و شعله را روشن کرده و منتظر می مانیم تا مایع حالت رفلاکس پیدا کند یعنی ماده ی مورد نظر تبخیر شده و دوباره به حالت مایع و قطره قطره از دماسنج به لوله باز گردد هنگامی که حدود 5 قطره به طور متوالی از دماسنج چکه کرد دما را می خوانیم که همان دمای جوش ماده ی مجهول است.
فریاد زدم در تاریخ 1389/07/27 فریاد پیمان علی اصغری
درباره پیمان علی اصغری
آرام تر سکوت کن...
صدای بی تفاوتی هایت,
آزارم می دهد...
نیستی ببینی...
بعضی اوقات,
آنقدر حس تنهایی غرقم می کند,
که حتی خودم را هم,
دور و بر خودم نمی بینم...
هزگر نمی بخشمت...
پیمان علی اصغری
(ادمین سبز)
نظر سنجی
کاربرد این وبلاگ در چه سطحی قرار داره؟

فریاد
آرشیو فریادها
پیوندهای روزانه


    
قالب وبلاگ