تبلیغات
منم! زکریای رازی! - سرعت واکنش الکل ها با سدیم
www.facebook.com\peimanaliasghari

مقدمه :

الکل ها به علت دارا بودن اکسیژن الکترونگاتیو دارای هیدروژن اسیدی هستند پس می توانند در واکنش های اسید و باز شرکت کنند و آلدهید و یا کربوکسیلیک اسید و یا استر بدهند.

الکل های نوع دوم در اثر اکسایش در حضور پیریدینیوم کلروکرومات و دی کلروکرومات و دی کلروکرومات به کتون و الکل های نوع اول و در اثر اکسایش و در حضور پیریدینیوم کلروکرومات (pcc)به آلدهید تبدیل می شوند که اگر اکسایش ادامه یابد کربوکسیلیک اسید تولید می شود.

از نظر قدرت اسیدی ،قدرت اسیدی الکل ها از کربوکسیلیک اسیدها کمتر و از مولکولهای کربونیل دار بیشتر است.چون در الکل بار منفی روی یک اکسیژن متمرکز است و در نتیجه یون آلکوکسید فقط توسط الکترونگاتیوی اتم اکسیژن پایدار می شود.در حالیکه در کربوکسیلیک اسیدها یون کربوکسیلات توسط پخش بار منفی روی دو اتم اکسیژن پایدار می شود و قدرت اسیدی گروههای کربونیل دار هم فقط به خاطر هیدروژن آلفا است.

روش کار :

برای بررسی سرعت واکنش بین متانول،اتانول،ایزوبوتانول با سدیم ، در سه لوله آزمایش دو میلی لیتر از هر الکل می ریزیم و به آن +Na  اضافه می کنیم . و سرعت واکنش در سه مورد را مشاهده می کنیم . 

ایزوبوتانول < اتانول < متانول :سرعت واکنش

علت زیاد بودن سرعت واکنش متانول به دلیل کمتر بودن ممانعت فضایی است.زیرا هر اندازه ممانعت فضایی کمتر باشد حمله +Na به الکل راحتر است و سرعت واکنش بیشتر می شود.

●برای اکسایش الکل ها در این آزمایش از اکسید مس استفاده می کنیم بدین منظور یک سیم مسی را داغ کرده و وارد الکل مورد نظر می کنیم که در نتیجه چنین عملی فلز مس قرمز رنگ بر روی میله ظاهر می شود زیرا در اثر اکسایش الکل ها توسط اکسید مس ، فلز مس تولید می شود

●نتیجه :

سرعت واکنش ایزو بوتانول با اکسید مس از سرعت واکنش اتانول با اکسید مس بیشتر است و سرعت واکنش اتانول هم بیشتر ازسرعت واکنش متانول است.

در این آزمایش برای تولید استر به الکل استیک اسید اضافه می کنیم که نتیجه آن تولید آب و

استر است.برای تشخیص تشکیل استر از کروماتوگرافی (TLC)استفاده می کنیم.

الکل+اسید =  آب+استر

واکنش ها :

CH3OH + CH3COOH CH3COOCH3+H2O

C2H5OH + CH3COOH CH3COOC2H5+H2O

CH3CH(CH3)CH2OH+CH3COOH CH3COOCH2CH(CH3)CH3
فریاد زدم در تاریخ 1389/12/10 فریاد پیمان علی اصغری
درباره پیمان علی اصغری
آرام تر سکوت کن...
صدای بی تفاوتی هایت,
آزارم می دهد...
نیستی ببینی...
بعضی اوقات,
آنقدر حس تنهایی غرقم می کند,
که حتی خودم را هم,
دور و بر خودم نمی بینم...
هزگر نمی بخشمت...
پیمان علی اصغری
(ادمین سبز)
نظر سنجی
کاربرد این وبلاگ در چه سطحی قرار داره؟

فریاد
آرشیو فریادها
پیوندهای روزانه


    
قالب وبلاگ