تبلیغات
منم! زکریای رازی! - تیتراسیون اسید ضعیف(اسید استیک)با باز قوی
www.facebook.com\peimanaliasghari
در طی این آزمایش محلول اسید استیک با محلول سود تیتر میگردد، از روی منحنی رسم شده بر حسب هدایت محلول و میلی لیتر سود اضافه شده نقطه  انتهایی تیتراسیون و از آنجا غلظت محلول اسید استیک را می توان بدست آورد.

 در ابتدای تیتراسیون هدایت محلول به مقدار کمی کم می شود که مربوط به کم شدن غلظت یون های هیدروژن می باشد سپس هدایت محلول تدریجاً بالا میرود که این قسمت مربوط به ازدیاد یونهای استات موجود در محلول است

 در طی این آزمایش محلول اسید استیک با محلول سود تیتر میگردد، از روی منحنی رسم شده بر حسب هدایت محلول و میلی لیتر سود اضافه شده نقطه  انتهایی تیتراسیون و از آنجا غلظت محلول اسید استیک را می توان بدست آورد.

 در ابتدای تیتراسیون هدایت محلول به مقدار کمی کم می شود که مربوط به کم شدن غلظت یون های هیدروژن می باشد سپس هدایت محلول تدریجاً بالا میرود که این قسمت مربوط به ازدیاد یونهای استات موجود در محلول است.

در نقطه انتهایی اسیداستیک موجود با سود خنثی می گردد و سپس بعلت ازدیاد یونهای  در محلول هدایت بالا رفته و منحنی با شیب تندتری تغییر می کند نقطه انتهایی تیتراسیون می باشد.

   روش کار:

نمونه مجهول داده شده را در بالت ژوژه  به حجم برسانید کاملاً آنرا هموژن کنید،  مجهول اسید استیک را به بشر  منتقل  کنید و حدود  آب مقطر به آن افزوده و آنرا به هم زن مربوط نمائید، سلولهای هدایت سنجی را در آن بگذارید دستگاه هدایت سنج را روشن کنید و هدایت محلول را قبل از تیتراسیون بخوانید، سپس هدایت محلول را با افزودن محلول سود 2/0 نرمال داخل بورت در فواصل 2/0 میلی لیتری و تا 10 میلی لیتری در فواصل 2/0 میلی لیتری، بخوانید نرمالیته و غلظت محلول اسید استیک را محاسبه نموده و بعد از پایان کار سل هدایت سنج را با آب مقطر شسته در آب مقطر نگه داری کنید.

www.chemicalboys.mihanblog.com
فریاد زدم در تاریخ 1389/10/19 فریاد پیمان علی اصغری
درباره پیمان علی اصغری
آرام تر سکوت کن...
صدای بی تفاوتی هایت,
آزارم می دهد...
نیستی ببینی...
بعضی اوقات,
آنقدر حس تنهایی غرقم می کند,
که حتی خودم را هم,
دور و بر خودم نمی بینم...
هزگر نمی بخشمت...
پیمان علی اصغری
(ادمین سبز)
نظر سنجی
کاربرد این وبلاگ در چه سطحی قرار داره؟

فریاد
آرشیو فریادها
پیوندهای روزانه


    
قالب وبلاگ