تبلیغات
منم! زکریای رازی! - آزمایشهای پتاسیومتری2
www.facebook.com\peimanaliasghari

تیتراسیون پتانسیومتری در واکنشهای رسوبی:

 وسایل مورد نیاز

پتانسیومتر- بشر 250- استوانه مدرج 100- بورت و پی پت- بهم زن مغناطیسی-

  محلولهای مورد نیاز:

اسید نیتریک 6 مولار- نیترات نقره1/0 مولار- آمونیاک 1:1

  روش کار :

 الف: سنجش یون  

از محلول را بداشته در بالن ژوژه 100 به حجم برسانید.

از محلول به حجم رساندة فوق را بداخل یک بشر منتقل کنید و سپس 1 الی 2 میلیلیتر اسید نیتریک 6 مولار به آن بیفزائید. آب مقطر را به مقداری که الکترودها داخل محلول قرار گیرد به بشر اضافه کنید بشر را روی هم زن مغناطیسی قرار داده و سپس توسط نیترات نقرة 1/0 مولار تیتر نمائید.       در ابتدا حجم ها را یک میلیتر 1 اضافه کنید. به محض    مشاهدة تغییرات شدید پتانسیل نسبت به حجم اضافه شده نیترات نقره را در حجم های 1/0-1/0 میلیتری اضافه نمائید.

پس از کاهش تغییرات مجدداً در حجم های 1-1تیتر نمائید.

   * از روی رسم منحنی پتانسیل نسبت به حجم مصرفی نیترات نقره مقدار گرم درصد یون  را محاسبه و گزارش نمائید. و در ادامه منحنی تغییرات  نسبت به  را رسم نمائید.

   ب- سنجش مخلوط یونهای و

 از محلول داده شده شامل و  را برداشته و در بالن ژوژه 100به حجم برسانید. از محلول بحجم رساندة فوق را به داخل بشر  انتقال دهید.

و بر روی آن 2-1 اسید نیتریک 6 مولار اضافه نموده و سپس به مقداری که الکترودها داخل محلول قرار گیرد به بشر آب مقطر اضافه نمائید. مگنت را داخل بشر انداخته و بشر را روی هم زن مغناطیسی بگذارید دقت نمائید که الکترودها*** به جدار بشر ونیز با مگنت تماس نداشته باشد.

آنگاه محلول فوق را توسط نیترات نقره 1/0 مولار داخل بورت تیتر نمائید.

حجم های اضافه شدة اولیه 1-1 باشد تا به محض مشاهدة تغییرات شدید پتانسیل نسبت به حجم اضافه شده که آنگاه حجم ها را بصورت  1/0- 1/0 اضافه کنید.

پس از کاهش تغییرات مجدداً حجم ها را 1-1  بیفزاید.

* از روی رسم منحنی تغییرات پتانسیل نسبت به حجم مصرفی نیترات نقره مقدار گرم درصد هر یک از یونهای  و  را محاسبه و گزارش کنید. منحنی تغییرات  نسبت به  را نیز نمائید.

   ج:آزمایش قسمت ب را تکرار کنید ، با این تفاوت که در ابتدا حدود  محلول آمونیاک 1:1 را به  بشر اضافه کنید(چرا؟)

سپس تیتراسیون را تا نقطة اکی والان اول انجام دهید.

پس از مشاهدة نقطة اکی والان اول محلول داخل بشر را توسط اسید نیتریک 6 مولار اسیدی کیند .

آنگاه آزمایش را ادامه دهید.

* برای این آزمایش نیز منحنی های پتانسیل نسبت به حجم نیترات نقره اضافه شده و  نسبت به  را نیز رسم نمائید.

تیتراسیونهای PHمتری:

  آزمایش اول:

سنجش محلول سود توسط اسید کلریدریک 1/0 نرمال (اسید باز قوی

  وسایل مورد نیاز:

PHمتر با الکترودهای شیشه ای و کالومل اشباع و یا الکترود الحاقی- بهم زن مغناطیسی- بورت پایه- بشر 250- بالن ژوزظ و - پی پت.

   محلولهای مورد نیاز:

محلول مجهول هیدروکسید سدیم که از مسئول آزمایشگاه تحویل می گیرید.

محلول 1/0 نرمال که 250 میلیلیتر آن را از محلول  غلیظ تهیه می نمائید.

   روش کار:

 1- دستگاه متر را به برق متصل نموده

 2- طبق روش گفته شده در صفحات قبل آنرا با محلول بافر استاندارد کنید.

 3- نمونه مجهول را تحویل گرفته در بالن ژوژه  به حجم رسانده و همو ژنه کنید.

 4- 25 از محلول بحجم رسانده را بهمراه 150 آب مقط به داخل یک بشر منتقل نمائید. مگنت را داخل بشر انداخته و بشر را به روی هم زن مغناطیسی قرار دهید.

 5- الکترود الحاقی (شیشه ای) و یا الکترودها را خیلی با دقت در بشر محتوی مجهول قرار دهید، بطوریکه تا حدود نصف ارتفاع الکترودها در داخل محلول باشد و در عین حال به جداره بشر تماس پیدا نکند.

 6- عمل تیتراسیون را توسط  یکدهم نرمال تهیه شده توسط خودتان که مثلاً در بورت پر شده در فواصل نیم میلیلیتر به 5/0 میلیلیتر ادامه دهید و تا زمانیکه تغییرات سریع می گردد همچنان ادامه دهید و از لحظه سریع شدن تغییرات در فواصل 2/0 میلی لیتر به 2/0 میلی لیتر ادامه دهید تا مجدداً تغییرات  آهسته گردد که باز در فواصل نیم میلی لیتر عمل تیتراسیون را انجام دهید. به هنگام تیتراسیون یک باز قوی توسط اسید قوی و یا برعکس تغییرات  بصورت یک  می باشد.

7- در یک کاغذ میلیمتری تغییرات  را برحسب میلی لیتر محلول اضافه شده رسم کنید از روی منحنی نقطه انتهایی ، غلظت، فاکتور نمونه را حساب کنید.

8- منحنی را برحسب  رسم کنید.

 محاسبه:

در یک کاغذ میلیمتری تغییرات  را بر حسب میلی لیتر اسید افزوده شده رسم کنید شکل زیر یک نمونه از منحنی خنثی شدن را نشان میدهد، برای تعیین نقطه خنثی شدن معمولاً دو خط به قسمت انحنای منحنی بصورت مماس رسم کرده، این دو خط با هم موازی هستند، سپس خطی که از وسط خط عمود و موازی با دو خط مماس رسم شود، منحنی خنثی شدن را در نقطه ای قطع می کند، این نقطه، نقطه خنثی شدن خواهد بود. از نقطه خنثی شدن خط به موازات محور مختصات رسم کنید تا محور میلی لیتر اسید را در نقطه ای قطع نماید. فاصله این نقطه تا مبدأ میلی لیتر اسید لازم برای خنثی نمودن محلول سود را نشان میدهد. با استفاده از رابطه نرمالیته محلول سود اولیه را تعیین نمائید. با مشخص بودن  اولیه محلول سود نیز می توان نرمالیته محلول سود را تعیین نموده
فریاد زدم در تاریخ 1389/10/25 فریاد پیمان علی اصغری
درباره پیمان علی اصغری
آرام تر سکوت کن...
صدای بی تفاوتی هایت,
آزارم می دهد...
نیستی ببینی...
بعضی اوقات,
آنقدر حس تنهایی غرقم می کند,
که حتی خودم را هم,
دور و بر خودم نمی بینم...
هزگر نمی بخشمت...
پیمان علی اصغری
(ادمین سبز)
نظر سنجی
کاربرد این وبلاگ در چه سطحی قرار داره؟

فریاد
آرشیو فریادها
پیوندهای روزانه


    
قالب وبلاگ