تبلیغات
منم! زکریای رازی! - آزمایش دوم تیتراسیونهای متری
www.facebook.com\peimanaliasghari

اندازه گیری ثابت یونیزاسیون اسید استیک(روش متری):

اسید استیک طبق فرمول زیر تجزیه می شود.

بنابراین ثابت یونیزاسیون برای اسید استیک عبارت است از:        

که  همان  و اسید استیک می باشد. رابطه فوق را می توان به صورت زیر نوشت.

اگر از طرفین رابطه فوق لگاریتم گرفته و سپس طرفین را در (1-) ضرب کنیم، نتیجه می شود که :

می دانیم که  و است، اگر غلظت های  و  برابر باشند رابطه فوق بصورت زیر در می آید.

بنابراین با اندازه گیری  در نقطه ایکه 50 درصد اسید خنثی شده است یا به عبارت دیگر نقطه ای که غلظت  و  برابر باشند، ثابت یونیزاسیون تعیین میگردد. شکل ذیل ملاحظه شود.

    مواد و وسایل لازم:

  1- بالن ژوژه 250 میلی لیتر   2- بشر 250میلی لیتری  3- بورت 50 میلی لیتر 4- پی پت ژوژه 25 میلی لیتری 5- دستگاه بهم زن مغناطیسی  6- بالن ژوژه 100 میلی لیتر

    مواد لازم:

    1- مجهول اسید استیک  2- محلول سود یکدهم نرمال  3- محلول بافر  و

   روش آزمایش:

از نمونه محلول داده شده را در بالن ژوژه 100 میلی لیتر به حجم برسانید و کاملاً آنرا هموژنه نمائید سپس 25 میلی لیتر از این محلول  را توسط پی پت به یک بشر 250 میلی لیتری منتقل نموده و سپس  آب مقطر به آن بیفزائید و بهم زن مغناطیسی را در داخل آن بیاندازید، بورت را از محلول سود یکدهم نرمال پر کنید، ابتدا الکترودها را با آب مقطر شسته و خشک کنید و سپس دستگاه را طبق روش گفته شده در مقابل بافر  و بافر  استاندارد کنید و سپس الکترودها را به آرامی از بشر بیرون آورده و با آب مقطر بشوئید و سپس بشر حاوی مجهول را زیر الکترودها قرار دهید و دستگاه همزن مغناطیسی را روشن کنید و مربوط به محلول را بخوانید سپس از بورت به محلول مجهول سود یکدهم نرمال را در فواصل نیم میلی لیتر افزوده و تا جایی این عمل را ادامه دهید که تغییرات  سریع گردد، آن وقت افزایش سود را در فواصل 2/0 میلی لیتری ادامه دهید، پس از گذشتن از نقطه خنثی اسید استیک می توانید افزایش سود را در فواصل نیم میلی لیتری ادامه دهید تا حدود  

   محاسبه:

   1- منحنی تغییرات  را بر حسب میلی لیتر سود افزوده شده رسم نمائید توسط این منحنی ثابت یونیزاسیون اسید استیک را محاسبه کنید.

  2- منحنی تغییرات  نسبت به  را رسم کنید.

  3- میی گرم اسید استیک را محاسبه کنید برای این منظور از رابطه ذیل استفاده کنید.

سود

 

سود

 

اسید

100 گرم آن را نیز محاسبه کنید                                                 

    آزمایش شماره 3 تیتراسیون  و محاسبه  :

  هدف :

در این آزمایش، اسید فسفریک را توسط  تیتر نموده و تغییرات  را بر حسب مقدار تیترانت (سود) مصرفی بدست می آوریم و با استفاده از منحنی تیتراسیون ،  را بدست می آوریم.

   وسایل مورد نیاز:

1- دستگاه  متر   2- بهم زن مغناطیسی                      3-بشر 250 میلی لیتری  4- بالن ژوژه 100 میلی لیتری   5- بالن ژوژه 250 میلی لیتری     6- پیپت 25 میلی لیتری

   محلولهای شیمیایی لازم:

   1- سود استاندارد 1/0 مولار 2- تهیه محلول کلرور کلسیم اشباع

   روش آزمایش:

 نمونه اسید فسفریک مجهول را به حجم 100 میلی لیتر برسانید و کاملاً آنرا هموژن نمائید توسط پیپت ژوژه 25 میلی لیتر از این مجهول برداشته و به یک بشر 250 میلی لیتری منتقل کنید  آب مقطر به آن بیفزائید بورت را از محلول سود یکدهم نرمال پر کنید، افزایش سود را در فواصل 5/0 میلی لیتر  به مجهول ادامه دهید، از لحظه ای که تغییرات  سریع می گردد. یعنی  نسبت به  قبلی زیادتر می شود افزایش سود را به فواصل 2/0 میلی لیتر به 2/0 میلی لیتر کاهش دهید تا زمانیکه دو پرتون اولیه اسید فسفریک خنثی گردد [ برای مشاهدة جهش سوم (پروتون سوم اسید فسفریک) به محلول  اضافه کنید (چرا؟)] و سپس تیتراسیون را تا رسیدن به 12=PH ادامه دهید. توجه داشته باشید الکترودها داخل محلول قرار گیرد و با همزن مغناطیسی و جدار بشر تماس نداشته باشد. و نیز کلریدکلسیم را در 10= PH به محلول اضافه کنید  البته به مقدار 2 میلی لیتر.

  محاسبات برای بدست آوردن  مطابق آنچه در صفحه داده شده است می باشد.

غلظت اسید فسفریک مجهول را محاسبه کنید- 100 گرم آنرا نیز محاسبه کنید.

علاوه بر رسم منحنی  بر حسب منحنی بر حسب  را نیز در کاغذ میلیمتری رسم نمائید.

حجم سود مصرفی

آزمایش چهارم:

     سنجش غلظت یک کاتیون به روش  متری:

  روش عمل:

(محلول آبی یک رنگ فلزی بر اثر هیدرولیز، هیدرات کاتیون مربوط را تولید می نماید و در نتیجه  محلول کمتر از 7 می شود.

بلعکس محلول آبی شامل یک نمک که از اسید ضعیف تشکیل شده است بر اثر هیدرولیز تولید یون   می نماید و  PH محلول بیش از 7 می شود.

چنانکه نمک  خیلی کم محلول باشد و بطور کامل رسوب نماید (تقریباً 100 درصد ) در شرایط مناسبی، می توان کاتیون فلزی را توسط یک باز قوی مورد سنجش قرار داد، معرف نقطه خنثی نیز اندازه گیری می باشد)

   وسایل و محلولهای لازم:

  1- متر 2- الکترودهای شیشه و کالومل   3- همزن مغناطیسی  4- بورت  5- پی پت    6- بشر   7- بالن    8- محلول سود .

  روش کار:

محلول سولفات مس داده شده را در بالن  به حجم برسانید و سپس 25 میلی لیتر آنرا داخل بشر ریخته و به آن  الکل اتیلیک و حدود  آب مقطر بیافزائید سپس الکترود  متر را داخل آن قرار داده و همزن مغناطیسی را بکار بیاندازید. حال محلول سود  مولاری را که تهیه کرده اید داخل بورت ریخته و در ابتدا هر بار  میلی لیتر از محلول سود به محلول داخل بشر بیفزائید و  را یادداشت نمائید.

اینکار را ادامه دهید تا دوباره در انتهای تیتراسیون اختلاف بین دو  متوالی کم شود که در آن صورت دوباره حجم سود ریخته شده را به  برسانید و افزایش محلول را آنقدر ادامه دهید تا با ریختن  از محلول سود تغییرات  بر حسب حجم سود مصرفی و یافتن نقطه خنثی نرمالیته و غلظت محلول سولفات مس را بدست آورید.

افزایش الکل اتیلیک به محلول موجب می شود که جهش ، در نقطه خنثی شدیدتر باشد بدین دلیل که انحلال نمک کم محلول را تقلیل می دهد و از تشکیل ذرات کلوئیدی جلوگیری می نماید.)

   آزمایش شماره 5- متری باز:

  الف- تیتراسیون کربنات سدیم با

(کربنات سدیم بصورت یک باز دو ظرفیتی با ترکیب می شود و منحنی تغییرات  بر حسب حجم اسید اضافه شده دارای دو پلکان خواهد بود که پلکان اول برای تبدیل کربنات به بیکربنات و پلکان دوم برای تبدیل بیکربنات به اسید کربنیک می باشد.و همانطور که ملاحظه می شود اولین نقطة اکی والان با ثابت یونیزاسیون مرحلة دوم  و دومین نقطه اکی والان با ثابت یونیزاسیون مرحله اول اسید کربنیک مطابقت دارد که می توان این ثابتهای تفکیک را بعد از رسم منحنی از حجمهای نیمه اکی والان اول و دوم بدست آورد.)

   وسایل مورد نیاز:

  1- دستگاه  متر 2- بهم زن مغناطیسی  3- بشر  4- بالن ژوژه 100 میلی لیتری  5- پی پت  6- بالن ژوژه

   محلولهای شیمیایی لازم:

 1- اسید کلریدریک 1/0 نرمال 2- کربنات سدیم مجهول

   روش کار:

   از مجهول کربنات سدیم را به حجم 100 در بالن ژوزه رسانده توسط پی پت  یک نمونه از آنرا برداشته و به بشر منتقل کنید و به کمک آب مقطر سطح مناسب را آماده کنید در بورت محلول اسید کلریدریک 1/0 نرمال ریخته و افزایش اسید را در فواصل 5/0 میلی لیتری به مجهول ادامه داده از لحظه ای که تغییرات  سریع می شود افزایش اسید را به فواصل 2/0 میلی لیتری کاهش دهید تیتراسیون را تا  ادامه دهید.

   محاسبات :

 1- منحنی بر حسب  را رسم کنید.

 2- با استفاده از نقطه دوم اکی و الان غلظت کربنات و سپس 100 گرم آنرا محاسبه کنید.

3- از روی منحنی  اسید کربنیک را بدست آورید.

4- برای تعیین نقطه اکی والان اول از معرف فنل فتالئین و جهت مشخص نقطه اکی والان دوم از معرف میتل رد می توان استفاده نمود پاسخ دهید ایا نقاط اکی والان روی منحنی با  معرفهای بکار رفته مطابت دارد.

   ب- تیتراسیون کربنات سدیم و   توسط :

 از مجهول کربنات سدیم و  از مجهول سود را در بالن ژوژه 100 میلی لیتری به حجم رسانده و مثل آزمایش قبل عمل کنید(البته از معرف رنگی استفاده نشود) تا  تیتراسیون را ادامه دهید.

   محاسبات:

 1- منحنی برحسب  را رسم کرده.

 2- منحنی بر حسب  را نیز رسم کنید.

 3- با استفاده از حجم در نقاط اکی والان اول و دوم 100گرم کربنات و  را در مخلوط گزارش کنید.

   تیتراسیونهای هدایت سنجی:

(محلولی که شامل یونهای فعال می باشد، جریان الکتریکی را به خوبی هدایت می نماید و محلولی که دارای یونهای با فعالیت کم می باشد جریان را به مقدار بسیار کم هدایت می کند و در این روش تعقیب نمودن هدایت محلولها در طی آزمایش امکان تشخیص تغییرات و ترکیب محلولها و از آنجا تعیین نقطه انتهایی را ممکن می سازد.

هدایت محلولها به تغییر تعداد و اندازه و بار یونها و همچنین به مشخصات حلال از جمله ویسکوزیته آن بستگی دارد.

چنانچه در یک واکنش شیمیایی یک یون با یون دیگری که از نظر اندازه و بار الکتریکی با آن تفاوت دارد تعویض گردد. در هدایت الکتریکی محلول تفاوت قابل ملاحظه ای دیده خواهد شد چنانچه هدایت یک محلول را با  نمایش دهیم می توان آنرا توسط معادله زیر مشخص نمود.که در آن ثابتی برای وضع هندسی و اندازه یون به شمار می رود و غلظت هر کدام از یونها بطور جداگانه و هدایت معادل هر کدام از یونها و بار الکتریکی یونها می باشد.

در تیتراسیون هدایت سنجی با تعقیب نمودن هدایت محلولها، هنگامیکه در محلول یونهایی اضافه می شود می توان نقطه انتهایی را که در آن تعویض یونی کامل می شود را تعیین نمود که این نقطه را نقطه انتهایی گویند. بنابراین در تیتراسیون اسید کلریدریک با سود، در اثر افزایش محلول سود به محلول اسید، غلظت یونهای هیدروژن موجود در محلول کم شده و چون یونهای هیدروژن به توسط یونهای  جانشین میگردند هدایت محلول کم می شود (بعلت فعالیت کمتر یون های  نسبت به یونهای  وبنابراین جریان کمتر مشاهده می شود و موقعی که از نقطه انتهایی بگذریم اضافه نمودن هدایت را زیاد می کند چون یونهای هیدروکسیل دارای فعالیت بیشتری هستند که باعث ازدیاد هدایت می شوند)

تیتراسیون  هدایت سنجی در مورد دو محلول زمانی عملی خواهد بود که در واکنشی که بین دو محلول صورت می گیرد قبل از نقطه انتهایی و بعد از آن در یون با فعالیتهای مختلف جانشین هم شوند به این ترتیب می توان اسیدها را با بازها و با نمکهای  اسید ضعیف را با اسیدهای قوی تیتر نمود و نیز واکنشهای رسوبی را هم می توان توسط تیتراسیون هدایت سنجی انجام داد).
فریاد زدم در تاریخ 1389/11/2 فریاد پیمان علی اصغری
درباره پیمان علی اصغری
آرام تر سکوت کن...
صدای بی تفاوتی هایت,
آزارم می دهد...
نیستی ببینی...
بعضی اوقات,
آنقدر حس تنهایی غرقم می کند,
که حتی خودم را هم,
دور و بر خودم نمی بینم...
هزگر نمی بخشمت...
پیمان علی اصغری
(ادمین سبز)
نظر سنجی
کاربرد این وبلاگ در چه سطحی قرار داره؟

فریاد
آرشیو فریادها
پیوندهای روزانه


    
قالب وبلاگ