تبلیغات
منم! زکریای رازی! - بررسی تاثیر اسید ها و بازهای معروف بر فلزات و حالت سرد و گرم و شناسایی گازهای آزاد شده.
www.facebook.com\peimanaliasghari

هدف از آزمایش : بررسی تاثیر اسید ها و بازهای معروف بر فلزات و حالت سرد و گرم و شناسایی گازهای آزاد شده.

وسایل مورد نیاز : جا لوله - لوله آزمایش (3) - گیره لوله آزمایش - پیست

مواد مورد نیاز : آب مقطر - پودر آهن - پودر مس- اسید سولفوریک غلیظ و رقیق - هیدروکلریک اسید غلیظ و رقیق - اسید نیتریک غلیظ و رقیق

مقدمه و تئوری : در این آزمایش ما میخواهیم اثر اسید ها و بازهای محتلف روی فلزات را در حالت رقیق و غلیظ و سرد و گرم بررسی کنیم و گاز تولیدی ( احتمالی) آنها را بررسی کنیم .

نوع اسید و غلظت و سرد و گرم بودن ان روی محصول تاثیر دارد.

برای شناسایی گاز هیدورژن از کبریت استفاده میکنیم که در صورت آزاد شدن هیدوژن صدای انفجار میدهد و برای شناسایی SO2 از کاغذ آغشته به محلول پرمنگنات پتاسیم استفاده میکنیم که رنگ بنفش آن را زایل میکند.

 

واکنش های هر مرحله :

واکنش اسید کلرید غلیظ و رقیق با مس

Cu + 2 HCL2                    no Reaction

واکنش اسید نیتریک غلیظ و رقیق با مس

                         غلیظ                    3cu + 4No 3Cu(N)2 + 2No2 +2H2O

                          رقیق                                          NO3 (aq) + 3H (aq) + Cu(s) no Reaction

واکنش اسید سولفوریک غلیظ و رقیق با مس

                                                    HSO4-(aq) SO42-(aq) + H+(aq)        

واکنش اسید سولفوریک غلیظ و رقیق با آهن

                       غلیظ              2H2SO4(aq) + Fe(s) H2(g) + Fe(HSO4)2(aq)

                         رقیق                                    H2SO4(aq) + Fe(s) no Reaction

واکنش اسید کلریک غلیظ و رقیق با آهن 

2HCl(aq) + Fe(s) H2(g) + FeCl2(aq)

واکنش اسید نیتریک غلیظ و رقیق با آهن

2HNO3(aq) + Fe(s) H2(g) + Fe(NO3)2(aq

غلیظ 2Fe(NO3)3(aq) + Fe(s) 3Fe(NO3)2(aq)                                            

رقیق            2HNO3(aq) + Fe(s) H2(g) + Fe(NO3)2(aq)

روش کار :

ابتدا مقداری cu  را در داخل لوله ی آزمایش می ریزیم و بعد اسید HCL  رقیق را به آن اضافه می کنیم واکنش انجام نمی شود .

و در لوله ی آزمایش دوم دوباره Cu  ریخته و بعد اسید نیتریک HNO3 غلیظ را به آن اضافه می کنیم و گازی خرمایی رنگ از آن خارج می شود و محصول واکنش Cu(NO3)2 +H2O  است .

در آزمایش سوم HNO3   رقیق را به روی Cu  اضافه می کنیم که گاز بی رنگی از آن خارج می شود و محصول واکنش Cu(NO3)  است .

آزمایش سری دوم با Fe  است که اول با  اسید کلریک  HCL رقیق آزمایش را انجام می دهیم به رقیق بودن اسید واکنش خیلی آرام صورت می گیرد به خاطر همین مثله محلول در معرض حرارت قرار می دهیم که بعد از حرارت دادن واکنش به خوبی انجام می شود و برای شناسایی گاز هیدروژن حاصل از واکنش آهن با اسید کلریک کبریت نیمه روشن را کاملاً خاموش می کند .

در مرحله دوم با محلول H2SO4  رقیق آزمایش را انجام می دهیم که واکنش انجام نمی شود .

در مرحله سوم با محلول H2SO4 غلیظ آزمایش را انجام می دهیم گاز SO2 حاصل از این واکنش کاغذ حاوی پرمنگنات پتاسیم را که به رنگ بنفش است بی رنگ می کند .

نتیجه گیری : تولید گاز SO2 توسط سولفوریک اسید و H2 توسط HCL و NO2 توسط HNO3 را مشاهده کردیم .

سرعت واکنش در فلز ی که به شکل پودر می باشد بیشنر از فلز به حالت غیر پودری می باشد به دلیل اینکه در این حالت ( حالت پودری) سطح تماس بیشتری وجود دارد و واکنش با سرعت زیادی انجام می شود
فریاد زدم در تاریخ 1389/09/28 فریاد پیمان علی اصغری
درباره پیمان علی اصغری
آرام تر سکوت کن...
صدای بی تفاوتی هایت,
آزارم می دهد...
نیستی ببینی...
بعضی اوقات,
آنقدر حس تنهایی غرقم می کند,
که حتی خودم را هم,
دور و بر خودم نمی بینم...
هزگر نمی بخشمت...
پیمان علی اصغری
(ادمین سبز)
نظر سنجی
کاربرد این وبلاگ در چه سطحی قرار داره؟

فریاد
آرشیو فریادها
پیوندهای روزانه


    
قالب وبلاگ